ระบบนักวิจัย
ระบบเจ้าหน้าที่
เข้าสู่ระบบนักวิจัย
  USERNAME :
  PASSWORD :
   

รายชื่อสมาชิกในระบบ


ลงทะเบียนออนไลน์
ประกาศข่าวสารข้อมูล

1 . 04/04/2561 : แจ้งนักวิจัยทุกท่านที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
- นักวิจัยที่เป็นสมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อ download เอกสารสัญญาออนไลน์
- นักวิจัยที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก R-Program สามารถลงทะเบียน ลงทะเบียนออนไลน์

รายชื่องานวิจัยที่ได้รับทุน
B16103011 : อาจารย์ปิยมาศ มาวงศ์ การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงควบกล้ำโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะของนักศึกษา....
B16108012 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ์ การสังเคราะห์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในรายวิชาศิลปนิพนธ์....
B26101017 : อาจารย์ ดร.มีชัย เทพนุรัตน์ อิทธิพลของสนามแม่เหล็กมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช เพื่อบูรณาการสู่การเรียน....
B26112018 : อาจารย์ชลิดา จันทจิรโกวิท การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัย....
B36101077 : อาจารย์ ดร.สมฤทัย ตันมา ศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเชื้อก่อโรคฟันผุ S.mutans ของสารสกัดสมุนไพรไทยและอนุภาคนา....
B36108081 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทนิเวศ การวิเคราะห์บทเพลง และเทคนิคในการบรรเลงกีตาร์คลาสสิก....
B36108082 : อาจารย์พุทธพร ลี้วิเศษ การสร้างสรรค์ชุดบทประพันธ์แกรททิทูดภายใต้องค์ประกอบหอปรัชญา....
B36113083 : อาจารย์พัชรินทร์ วินยางค์กูล ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษา....
RA001 : อาจารย์กนกวรรณ วังมณี การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ สำหรับ....
RA002 : อาจารย์ ดร.สุวดี อุปปินใจ รูปแบบการใช้ระบบพี้เลี้ยงและการสอนงานในการเตรียมความพร้อมและ....
RA003 : อาจารย์มลฤดี แซ่ม้า การขับเคลื่อนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาศักยภาพการสร้างสื่อการ....
RA004 : อาจารย์ ดร.ศิวภรณ์ สองแสน การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนแบบทวิ....
RA005 : อาจารย์ ดร.พูนชัย ยาวิราช กลยุทธ์การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพ....
RA006 : อาจารย์ณัฐธิดา ดวงแก้ว การพัฒนาแกนนำความเป็นพลเมือง คณะครุศาสตร์ ....
RA007 : อาจารย์ไอลดา มณีกาศ การพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูสังคมศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ไขปัญหา....
RA008 : อาจารย์ณิชาพัฒณ์ ไชยเสนบดินทร์ การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ โดยผ่านวรรณกรรมของนักศึกษาครูคณะครุศาสตร์....
RA009 : อาจารย์ทัศน์พล ชื่นจิตต์ การพัฒนาระบบพี้เลี้ยงเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู....
ABC001 : อาจารย์รัชภูมิ แซ่ใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ โดยประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน....
ABC002 : อาจารย์ณิชาพัฒณ์ ไชยเสนบดินทร์ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน....
ABC003 : อาจารย์ เศรษฐชัย ใจฮึก การจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน....
ABC004 : อาจารย์ ดร.ศิวภรณ์ สองแสน การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิ....
ABC005 : อาจารย์ ดร.ศิวภรณ์ สองแสน การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นแบบเด็กนักวิจัย ....
ABC006 : ผศ.ดร.แสงระวี ณ ลำพูน รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น....
ABC007 : อาจารย์ ดร.กฤติยา อริยา รูปแบบการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน สู่การเป็นเยาวชนในศตวรรษที่ 21....
ABC008 : อาจารย์ ดร.กฤติยา อริยา อนาคตภาพอาชีพและทักษะด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ตำบลนางแล....
ABC009 : อาจารย์ ดร.สายรุ้ง ธิตา รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน....
ABC010 : อาจารย์ ดร.เกศรินทร์ ศรีธนะ การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรม Executive Functions (EF) เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อความสำเร็จ....
ABC011 : อาจารย์กรรณิการ์ แซ่ใช้ การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรม Executive Functions (EF) เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อความสำเร็จ....
ABC012 : อาจารย์อุไรวรรณ กิมเฮง การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรม Executive Functions (EF) เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อความสำเร็จ....
ABC013 : ผศ.ดร.เสริมศิริ นิลดำ การยกระดับเกษตรกรผูปลูกสับปะรดนางแลสูการเปนเกษตรปราดเปรื่อง
ABC014 : ผศ.กษิดิศ ใจผาวัง แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกสัปปะรดนางแลสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ยุคประเทศไทย 4.0
ABC015 : อาจารย์ดรัณภพ อุดแน่น การยกระดับมาตรฐานกิจกรรมห่วงโซ่คุณค่าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าการปลูกสัปปะรดนางแล
ABC016 : ผศ.ดร.เสริมศิริ นิลดำ การพัฒนาศักยภาพการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลของเกษตรกรผู้ปลูกสัปปะรดนางแล
ABC017 : อาจารย์ ดร.สุทธิพร เปี่ยมสุวรรณกิจ การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ABC018 : อาจารย์ ดร.สุทธิพร เปี่ยมสุวรรณกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลนางแล อำเภอเมือง....
ABC019 : อาจารย์ ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยตนเองตามเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน....
ABC020 : อาจารย์ ดร.กิตติชัย จันธิมา อาจารย์ การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำ....
ABC021 : อาจารย์ ดร.กิตติชัย จันธิมา การประเมินคุณภาพดินและแหล่งน้ำเพื่อใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ตำบลนางแล....
ABC022 : อาจารย์ ดร.กฤตวิชญ์ สุขอึ้ง การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในตำบลนางแล....
ABC023 : อาจารย์ภัทรีพันธุ์ พันธุ ทุนทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเพื่อรองรับเศรษฐกิจชุมชน
ABC024 : อาจารย์ภัทรีพันธุ์ พันธุ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ABC025 : อาจารย์นครินทร์ น้ำใจดี การถ่ายทอดประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในเขตตำบลนางแล....
ABC026 : อาจารย์ ดร.จันจิรา วิชัย การเสริมสร้างสุขภาวะของคู่สมรสสูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ในตำบล นางแล....
ABC027 : อาจารย์ ดร.จันจิรา วิชัย องค์ความรู้สุขภาวะของคู่สมรสสูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ในตำบลนางแล....
ABC028 : อาจารย์ ดร.จีรนันท์ ไชยงาม นอกซ์ การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสุขภาวะของคู่สมรสสูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ในตำบลนางแล....
ABC029 : อาจารย์ ดร.ต้องรัก จิตรบรรเทา การศึกษาและสร้างโมเดลการพัฒนาสมรรถนะแห่งชีวิตตามอัตลักษณ์ของเยาวชนในศตวรรษที่ 21....
ABC030 : ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา สมรรถนะแห่งชีวิตตามอัตลักษณ์ของเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ตำบลนางแล....
ABC031 : อาจารย์ ดร.ต้องรัก จิตรบรรเทา โมเดลการพัฒนาสมรรถนะแห่งชีวิตตามอัตลักษณะของเยาวชนในศตวรรษที่ 21....
ABC032 : ผศ.ดร. ปานฉัตร อาการักษ์ การเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารต้นทุนตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก....
ABC033 : ผศ.ดร. พัทธมน บุณยราศรัย สร้างเสริมความรู้ในการบริหารต้นทุนการเลี้ยงไก่ของตำบลนางแล....
ABC034 : อาจารย์สุภมล ดวงตา ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ด้วยสูตรอาหารเสริมเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ตำบลนางแล....
ABC035 : อาจารย์นำขวัญ วงศ์ประทุม การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามศาสตร์พระราชา ตำบลนางแล....
ABC036 : อาจารย์นำขวัญ วงศ์ประทุม รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชน ตามศาสตร์พระราชา....
ABC037 : อาจารย์ปทุมพร แก้วคำ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตำบลนางแล....
ABC038 : อาจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง การพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธภาพกระบวนการผลิตและแปรรูปสับปะรดภูแล....
ABC039 : อาจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์ การออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดแยกสับปะรดด้วยการวิเคราะห์สีผิวของเปลือกสับปะรด....
ABC040 : อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว การออกแบบและพัฒนาตู้อบแห้งสับปะรดด้วยคลื่นความถี่ไมโครเวฟ....
TO001 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกุล อินทกูล ศักยภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากไผ่เพื่อความยั่งยืน ของบ้านป่าซางวิวัฒน์....
TO002 : อาจารย์ ดร.สุรัสวดี นางแล ฐานข้อมูลและแบบจำลองการกระจายของไผ่หมู่บ้านป่าซางวิวัฒน์ ....
TO003 : อาจารย์พรหทัย พุทธวัน การพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากสารสกัดใบไผ่....
TO004 : อาจารย์ ดร.ปิยพร ศรีสม ประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระของใบไผ่หมู่บ้านปาซางวิวัฒน์....
TO005 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล การพัฒนานวัตกรรมของผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย....
TO006 : อาจารย์อัจฉราภัทร์ เขมอัครเจตต์ การวิเคราะห์การบริหารจัดการเพื่อสร้างเป็นต้นแบบขององค์กรที่ขับเคลื่อนโดยกลุ่มผู้สูงอายุ....
TO007 : อาจารย์กฤษณะ แสงจันทร์ การสร้างนวัตกรรมด้านการผลิตสื่อออนไลน์เพื่อใช้ถ่ายทอดองค์ความรู้ของกลุ่มผู้สูงอายุ....
TO008 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล การพัฒนาแนวทางเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย....
TO009 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ การพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการศึกษา....
TO010 : อาจารย์ณัฐธิดา จุมปา การขับเคลื่อนการจัดการการท่องเที่ยวบนฐานทุนชุมชนชาติพันธุ์ของตำบลแม่สลองนอก....
TO011 : อาจารย์ณัฐธิดา จุมปา การจัดการการท่องเที่ยวบนฐานทุนชุมชนชาติพันธุ์ของตำบลแม่สลองนอก....
TO012 : อาจารย์ธีรวัชร แก้วเปี้ย การศึกษาทุนชุมชนชาติพันธุ์กับการพัฒนาการท่องเที่ยวของตำบลแม่สลองนอก....
TO013 : รองศาสตราจารย์ ดร.กัสมา กาซ้อน การพัฒนานวัตกรรมและกลยุทธ์การบริหารต้นทุนของผู้ประกอบการผลิตและ....
TO014 : อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสมุนไพร ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า....
TO015 : รองศาสตราจารย์ ดร.กัสมา กาซ้อน การพัฒนากลยุทธ์การบริหารต้นทุนของผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์....
TO016 : อาจารย์ขวัญฤทัย ครองยุติ การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบ้านหนองอ้อ....
TO017 : อาจารย์ณฐมน สังวาลย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหนองอ้อ ตำบลป่าซาง....
TO018 : อาจารย์บวรพจน์ หิรัณยรัศมีกุล การพัฒนาต้นแบบการจัดการที่พักรูปแบบโฮมสเตย์บ้านหนองอ้อ ตำบลป่าซาง....
TO019 : อาจารย์พรรณิภา ซาวคำ ทุนทางสังคมวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหนองอ้อ ตำบลป่าซาง....
TO020 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา มนตรี การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในพื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้า....
TO021 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พึงพิศ พิชญ์พิบุล การจัดการความรู้เรื่องการผลิตข้าวเหนียวเขี้ยวงูแบบอินทรีย์ ในพื้นที่ตำบลจันจว้า ....
TO022 : อาจารย์ชลิดา จันทจิรโกวิท การพัฒนาแผนที่พื้นที่ปลูกข้าว ในพื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน....
TO023 : อาจารย์กษิรา ภิวงศ์กูร การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อส่งเสริมการขาย พื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้า....
TO024 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาลักษณ์ อยู่เย็น การพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว พื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้า....
TO025 : อาจารย์ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง การออกแบบและพัฒนาเครื่องพิมพ์ขึ้นรูปข้าวแต๋นสำหรับกลุ่มผู้ผลิตข้าวแต๋น....
TO026 : รองศาสตราจารย์พัชรา ก้อยชูสกุล รูปแบบการจัดการและส่งเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมในเขตเทศบาลตำบลนางแล....
TO027 : อาจารย์มณุเชษฐ์ มะโนธรรม บริบทชุมชนและสุขภาวะของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนางแล....
TO028 : รองศาสตราจารย์พัชรา ก้อยชูสกุล รูปแบบการดูแลสุขภาพตามหลักการ 3 อ. 2 ส. ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบล....
- [อาจารย์เศรษฐชัย ใจฮึก]